สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

      มหาวิทยาลัยนเรศวรมีปณิธานที่มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ ให้มีคุณภาพเพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเป้าหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

      ณ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 หรือ ECTI-CARD 2018 ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

     ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 หรือ ECTI-CARD 2018 ในครั้งนี้ และขออวยพรให้การประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีนวัตกรรมและงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สาส์นจากนายกสมาคม ECTI

ขอต้อนรับทุกท่านสู่การประชุม ECTI-CARD 2018 ที่จังหวัดพิษณุโลก

     การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ซึ่งเป็นการประชุมระดับชาติที่จัดเป็นครั้งที่ 10 โดยผลัดเปลี่ยนกันจัดในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 ปี ในปีพ.ศ.2561 นี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อ.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา และ อ.ชัยรัตน์ พินทอง ร่วมกับสมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย) ได้จัดงานในปีนี้ขึ้นที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”

    ในการประชุม ECTI-CARD 2018 นี้ เราได้รับเกียรติจาก ดร.ทีปานิส ชาชิโย (มน) ดร.อดิศร เตือนตรานนท์ (NECTEC) และ รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช (สจล) มาเป็นผู้บรรยายกิติมศักดิ์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ (มพ) และ ผศ.ดร.สาคร โพธิ์งาม มาเป็นผู้บรรยายรับเชิญ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวนกว่า 200 บทความ การแข่งขันการวัดทางไฟฟ้าซึ่งจัดโดยสถาบันมาตรวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ นับว่า มีทั้งการนำเสนอและพูดคุยในวงวิชาการ และกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยแก่ นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ที่มาร่วมงาน

     ในนามของสมาคม ECTI กระผมมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และขอแสดงความขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจากใจจริง ตั้งแต่กรรมการผู้จัดงาน นักวิจัย และนักศึกษาซึ่งเป็นผู้แต่งบทความวิจัย และทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ กระผมหวังว่า ผู้ร่วมงานทุกท่านจะสนุกกับการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นนำ เจอเพื่อนเก่า สร้างเพื่อนใหม่ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากงานนี้สูงสุด และขออวยพรให้งาน ECTI-CARD 2018 ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและประสพความสำเร็จทุกประการ

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มจธ)

นายกสมาคม ECTI