สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

      มหาวิทยาลัยนเรศวรมีปณิธานที่มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ ให้มีคุณภาพเพื่อเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีเป้าหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบสร้างเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

      ณ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 หรือ ECTI-CARD 2018 ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว