กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”

วัน-เวลา                          กิจกรรม
26 มิถุนายน 2561  
     ช่วงเช้า ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 
27 มิถุนายน 2561  
     ช่วงเช้า ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
     ช่วงบ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  Workshop
  การนำเสนอบทความ
     ช่วงเย็น งานเลี้ยง Welcome
 
28 มิถุนายน 2561  
     ช่วงเช้า การนำเสนอบทความ
     ช่วงบ่าย พิธีเปิดการประชุม
  การบรรยายของ Keynote Speakers
  การนำเสนอบทความ
     ช่วงเย็น งานเลี้ยง Banquet
 
29 มิถุนายน 2561  
     ช่วงเช้า การนำเสนอบทความ
   
   

**กำหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม