หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 1: การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มที่ 2: เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มที่ 3: การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 4: การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

กลุ่มที่ 5: การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์

กลุ่มที่ 6:  การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

กลุ่มที่ 7: การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 8: ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

กลุ่มที่ 9: ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

กลุ่มที่ 10: มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

กลุ่มที่ 11: วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 12:  STEM เทคโนโลยีการศึกษา

กลุ่มที่ 13: หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการส่งบทความ

  • รูปแบบ บทความวิจัย เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หรือ 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้
  • รูปแบบ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความ อาจนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาร่วมจัดแสดงในงานประชุมได้

การส่งบทความ

การส่งบทความ จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2561 ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งบทความที่นี่
* หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน