ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation

  1. ผู้นำเสนอบทความควรมาถึงห้องประชุมย่อยในการนำเสนอบทความก่อนการนำเสนอเริ่มต้น 15 นาที เพื่อทำการจัดเตรียมไฟล์ในการนำเสนอบทความ โดยผู้นำเสนอบทความสามารถดูตารางการนำเสนอบทความวิจัยในแต่ละวันและแผนที่ตำแหน่งของห้องประชุมย่อยในการนำเสนอบทความได้จาก http://ecticard2018.ecticard.org/content/program-final/ และ https://goo.gl/k6Rje4 ตามลำดับ
  2. บทความวิจัยแต่ละบทความมีเวลาในการนำเสนอและถาม/ตอบ 15 นาที ซึ่งจะแบ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัย 12 นาที และการถาม/ตอบ คำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 3 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอบทความ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอบทความเมื่อเหลือเวลาในการนำเสนอบทความ 5 นาที 2 นาที และหมดเวลาในการนำเสนอบทความ
  3. ภายในห้องนำเสนอบทความได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด เครื่องฉายภาพจำนวน 1 เครื่อง และไมโครโฟนจำนวน 1 ตัว สำหรับการนำเสนอบทความ
  4. ผู้นำเสนอบทความวิจัยจะได้รับใบประกาศนียบัตรของการนำเสนอบทความวิจัย เมื่อการนำเสนอบทความวิจัยทุกบทความในห้องประชุมย่อยสิ้นสุดลง

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Poster Presentation

  1. โปสเตอร์จะต้องมีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และยาว 100 เซนติเมตร โดยไม่ต้องทำการเจาะห่วงที่โปสเตอร์ ภายในงานมีการจัดเตรียมเทปกาว 2 หน้า เพื่อใช้ในการยึดติดระหว่างโปสเตอร์กับฉากสำหรับติดตั้งโปสเตอร์
  2. ผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์สามารถทำการติดตั้งโปสเตอร์ได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถดูแผนผังการติดตั้งโปสเตอร์ได้ที่ https://goo.gl/gJYYQd
  3. ผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์จะต้องจัดทำ Power point presentation ความยาวในการนำเสนอ ไม่เกิน 2 นาที เพื่อนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ณ ห้อง Convention ในวันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.35 น. เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอเมื่อหมดเวลาในการนำเสนอบทความ ซึ่งผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ควรมาถึงห้อง Convention ก่อนการนำเสนอเริ่มต้น 15 นาที เพื่อทำการจัดเตรียมไฟล์ในการนำเสนอบทความ
  4. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดทำ Power point presentation ในการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ควรเน้นที่ประเด็นหลัก เช่น ความสำคัญของปัญหา และผลการวิจัยหรือข้อสรุปสำคัญที่ได้ เป็นต้น
  5. เมื่อผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ได้นำเสนอ Power point presentation ณ เวทีใหญ่ ห้อง Convention เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์จะต้องประจำอยู่ ณ โปสเตอร์ของตนเอง เพื่อนำเสนอและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยกับผู้ที่ให้ความสนใจ
  6. ผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ เมื่อสิ้นสุดกำหนดการการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์