การแข่งขันการวัด เรื่อง การวัดค่าความถูกต้องของฟังก์ชั่นเจเนอเรเตอร์ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เกณฑ์ : ทีมชนะจะต้องมีค่า EN ratio ต่ำสุด

ดำเนินรายการโดย        คุณกองศักดิ์ ทองบุญ และ ผศ.ดร.วิทวัส สิฏฐกุล (ผู้ดำเนินการหลัก)

                                       ดร. กรภัสร์สิษฐ์ พรมอาสา (ผู้ช่วยภาคปฏิบัติ)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

วัน-เวลา                          กิจกรรม
     10.15 – 10.45 บรรยายทางทฤษฎี (30 นาที)
 • วิธีการวัด
 • การคำนวณค่าความไม่แน่นอนจากการวัด
 • การคำนวณหาค่า EN ratio (การเปรียบเทียบผลการวัด)
     10.45-11.30
 • ทำการวัดค่าจากอุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้
     11.30-12.00
 • คำนวณค่าที่ได้จากการวัดรวมทั้งค่าความไม่แน่นอนจากการวัด
 • นำเสนอโปสเตอร์ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรมคู่ขนาน)

หมายเหตุ   

 • ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 ทีมๆละ 2 คน
 • ทีมที่ชนะจะได้เงินรางวัล ดังนี้ อันดับ 1 (3,000 บาท) อันดับ 2 (2,000 บาท) และ อันดับ 3 (1,000 บาท)

 • รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • นายวรวิทย์ สุขโต (มรภ.อุดรธานี)
 • นายพิพัฒน์พงษ์ รังษา (มรภ.อุดรธานี)
 • นายภัทรพงศ์ สมบัติมี (มรภ.อุดรธานี)
 • นายศุภกร สาเจริญ (มรภ.อุดรธานี)
 • นายปฎิภาณ ฮาดสม (มรภ.อุดรธานี)
 • นายวิทยา เตโช (มรภ.อุดรธานี)
 • นายภาณุพงศ์ ยาวยวน (มน.)
 • นางสาวสุพิชญา เชื้อนาค (มน.)
 • นางสาวภัทราพร เลขะวิพัฒน์ (มน.)
 • นายเนรมิตร ปะณะมัง (มน.)