ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Paper Submission Deadline For Review

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (Extended)
16 มีนาคม 2561 (Final Extension)

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

Decision Notification

วันที่ 9 เมษายน 2561

ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

Camera Ready Version

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันจัดประชุมวิชาการ

Conference day

วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561