งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”

     จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

     จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

     บทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

(Final Extension)
null
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผู้สร้าง “สูตรชาชิโย” ชื่อคนไทยในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก

     ทีปานิส ชาชิโย (เกิด มกราคม พ.ศ. 2520) อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์

หัวข้อ:

 • Work

       เผยแพร่ตำราและเทปบันทึกการสอน งานวิจัยด้านควอนตัมและฟิสิกส์เชิงคำนวณ

 • Where

       บ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ชอบเล่นกีตาร์และไวโอลินเป็นชีวิตจิตใจ

 • Chachiyo's Formula

       เป็นคนแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อ กำกับอยู่กับสูตรฟิสิกส์ เรียกว่า สูตรชาชิโย หรือ Chachiyo’s Formula ต่อมาปรากฏเป็นเนื้อหาในตำราวิชาฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Oxford University Press) เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือถูกนำมาใช้ในงานวิจัย

ดร.อดิศร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เจ้าของรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award

     จากผลงาน ห้องปฏิบัติการบนชิป หรือ Lab-on-a-chip ที่งานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2559

null
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

     รศ.ดร. นรเศรษฐ พัฒนเดช จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก สถาบันไฟฟ้าแรงสูงและการจัดการระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กราซ ประเทศออสเตรีย

 • Research

       งานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้วัสดุฉนวนในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง การตรวจสอบ ทดสอบ เฝ้าติดตาม วินิจฉัยปัญหาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน

 • Work

       ปัจจุบันทำงานที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อ "ไฟฟ้าแรงสูง: เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"

      ไฟฟ้าแรงสูงดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวของบุคคลทั่วไป แต่จริงๆแล้ว ไฟฟ้าแรงสูงมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน เราได้ใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง ในการทำกับข้าว ทำภารกิจในแต่ละวัน จนกระทั่งเข้านอน ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้า ขณะที่เรากำลังใช้งานไฟฟ้านั้น ไฟฟ้าแรงสูงจะถูกส่งจ่ายจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ามายังสถานีไฟฟ้าย่อยใกล้บ้านของเรา ก่อนจะถูกแปลงเป็นแรงดันต่ำให้เราได้ใช้งานกันภายในบ้านเรือน ไฟฟ้าแรงสูงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานกับระบบขนส่งสาธารณะ การประยุกต์ใช้งานแรงดันสูงในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภายในครัวเรือน หรือการทำงานวิจัยขั้นสูง ไฟฟ้าแรงสูงยังเกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการใช้งานไฟฟ้าแรงสูง คือความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคคลและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง บทความเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งหลายคนอาจจะไม่สังเกต กฎเกณฑ์ความปลอดภัยพื้นฐานได้นำเสนอไว้ในบทความฉบับนี้

null
ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์
มหาวิทยาลัยพะเยา

The High-Gain Beamforming for the Fifth-Generation of Mobile Communication System (5G)

การสื่อสารด้วยบีม ก้าวต่อไปแห่งการสื่อสารไร้สายสำหรับยุคหน้า (5G)
Keynote Speakers
null
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผู้สร้าง “สูตรชาชิโย” ชื่อคนไทยในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก

     ทีปานิส ชาชิโย (เกิด มกราคม พ.ศ. 2520) อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์

หัวข้อ:

 • Work

       เผยแพร่ตำราและเทปบันทึกการสอน งานวิจัยด้านควอนตัมและฟิสิกส์เชิงคำนวณ

 • Where

       บ้านเกิดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ชอบเล่นกีตาร์และไวโอลินเป็นชีวิตจิตใจ

 • Chachiyo's Formula

       เป็นคนแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อ กำกับอยู่กับสูตรฟิสิกส์ เรียกว่า สูตรชาชิโย หรือ Chachiyo’s Formula ต่อมาปรากฏเป็นเนื้อหาในตำราวิชาฟิสิกส์เชิงคำนวณ (Oxford University Press) เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือถูกนำมาใช้ในงานวิจัย

ดร.อดิศร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เจ้าของรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award

     จากผลงาน ห้องปฏิบัติการบนชิป หรือ Lab-on-a-chip ที่งานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2559

null
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

     รศ.ดร. นรเศรษฐ พัฒนเดช จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก สถาบันไฟฟ้าแรงสูงและการจัดการระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กราซ ประเทศออสเตรีย

 • Research

       งานวิจัยทางด้านการประยุกต์ใช้วัสดุฉนวนในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง การตรวจสอบ ทดสอบ เฝ้าติดตาม วินิจฉัยปัญหาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน

 • Work

       ปัจจุบันทำงานที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อ "ไฟฟ้าแรงสูง: เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"

      ไฟฟ้าแรงสูงดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวของบุคคลทั่วไป แต่จริงๆแล้ว ไฟฟ้าแรงสูงมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน เราได้ใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง ในการทำกับข้าว ทำภารกิจในแต่ละวัน จนกระทั่งเข้านอน ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ไฟฟ้า ขณะที่เรากำลังใช้งานไฟฟ้านั้น ไฟฟ้าแรงสูงจะถูกส่งจ่ายจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ามายังสถานีไฟฟ้าย่อยใกล้บ้านของเรา ก่อนจะถูกแปลงเป็นแรงดันต่ำให้เราได้ใช้งานกันภายในบ้านเรือน ไฟฟ้าแรงสูงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานกับระบบขนส่งสาธารณะ การประยุกต์ใช้งานแรงดันสูงในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภายในครัวเรือน หรือการทำงานวิจัยขั้นสูง ไฟฟ้าแรงสูงยังเกี่ยวข้องกับงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และอื่นๆ อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการใช้งานไฟฟ้าแรงสูง คือความปลอดภัยต่อชีวิตของบุคคลและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง บทความเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งหลายคนอาจจะไม่สังเกต กฎเกณฑ์ความปลอดภัยพื้นฐานได้นำเสนอไว้ในบทความฉบับนี้

Invited Speakers
null
ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์
มหาวิทยาลัยพะเยา

The High-Gain Beamforming for the Fifth-Generation of Mobile Communication System (5G)

การสื่อสารด้วยบีม ก้าวต่อไปแห่งการสื่อสารไร้สายสำหรับยุคหน้า (5G)
การเสวนา

Special Sessions

Electromagnetic Applications for Emerging Technology

การประยุกต์ใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยียุคใหม่

Chair session: ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (มทร.ล้านนา)

Asst.Prof.Dr.Supakit Kawdungta (RMUTL)

Measuring Technology for S-CURVE Industry

เทคโนโลยีการวัดสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ S-CURVE

Chair Session: ดร.ศริญญา ปะสะกวี (มว.)

Template สำหรับการส่งบทความจากภาคอุตสาหกรรม

 1. Download PDF
 2. Download Doc

Template สำหรับการจัดทำโปสเตอร์ สำหรับบทความจากภาคอุตสาหกรรม

 1. Download PDF
 2. Download Powerpoint template

Electronics Circuit Design and IoT Applications

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน IoT

Chair Session: ผศ.ดร.วินัย ใจกล้า (สจล.)

Asst.Prof.Dr.Winai Jaikla (KMITL)

Innovation for Crime Combating

นวัตกรรมสำหรับการต่อสู้อาชญากรรม

Chair session: ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (มก.)

Asst.Prof.Dr.Pirawat Watanapongse (KU)

Applications of Image and Signal Processing for Medical Innovation 4.0

การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณและภาพสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ 4.0

Chair Session: รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (ม.อ.)

Assoc.Prof.Dr.Pornchai Phukpattaranot (PSU)

Advanced Technology for Sustainable Development

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Chair session: รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร (สจล.)

Assoc. Prof.Dr.Chanon Warisarn (KMITL)

Abstract: ในกลุ่มหัวข้อ “เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้เน้นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการศึกษา เรียนรู้ พัฒนา และการประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายชื่อบทความใน session:
1. กลยุทธ์การอ่านข้อมูลหลายแทร็กด้วยหัวอ่านเดียวในระบบการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กบิตแพทเทิร์นมีเดีย

2. การจำลองและการตรวจสอบการถ่ายเทความร้อนในแท่งความร้อนสำหรับโรงงานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

3. การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำแอร์เวย์พลังงานแสงอาทิตย์

4. ชุดทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-Band

5. ชุดฝึกทดลองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบเครื่องเสียงรถยนต์

Advances in Systems and Control Application

ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานระบบและการควบคุม

Chair session: Assoc.Prof.Dr.Peerayot Sanposh (KU)

รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ (มก.)

Applications on Electrical Technology with Industry

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากับภาคอุตสาหกรรม
Chair session: ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว (มทร.พระนคร)

Deep and Machine Learning with Big Data

ข้อมูลขนาดใหญ่กับการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก
Chair Session: รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (มช.)
Assoc.Prof.Dr.Ekkarat Boonchieng (CMU)

Robotics application and AI

การประยุกต์วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

Chair session: รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (สจล.)
Assoc.Prof.Dr. Somyot Kaitwanitvilai (KMITL)

IT for Practical Applications

 Sessions : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงประยุกต์

ประธาน: นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาระบบทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT)

รองประธาน: นายเอกรินทร์ เหลืองวิลัย
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนาระบบทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT)

Other Spacial Topic

รอการ Update เร็วๆนี้

Paper Submission

การส่งบทความ

Online Submission

จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2561 ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งบทความที่นี่
* หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

16 มีนาคม 2561 (Final Extension)

Paper Submission Deadline For Review
ประกาศผลการพิจารณาบทความ

วันที่ 9 เมษายน 2561

Decision Notification
2018/06/26 08:30:00

Update!!! ขยายเวลาการส่งบทความ
16 มีนาคม 2561 (Final Extension)
9 เมษายน 2561 (Decision Notification)
Moreinfo...