งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”

     จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

     จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

     บทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

(Extended)
null
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผู้สร้าง “สูตรชาชิโย” ชื่อคนไทยในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก

     ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ที่นามสกุลของคนไทยได้รับการตั้งเป็นชื่อสูตรฟิสิกส์สำคัญของโลก

null
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
หัวข้อเสวนา “มาตรวิทยาและการประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้ดำเนินรายการ   ดร.นฤดล นวลขาว (มว.)

Keynote Speakers
null
ดร.ทีปานิส ชาชิโย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ผู้สร้าง “สูตรชาชิโย” ชื่อคนไทยในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก

     ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ที่นามสกุลของคนไทยได้รับการตั้งเป็นชื่อสูตรฟิสิกส์สำคัญของโลก

null
รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
การเสวนา
หัวข้อเสวนา “มาตรวิทยาและการประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”

ผู้ดำเนินรายการ   ดร.นฤดล นวลขาว (มว.)

Special Sessions

Electromagnetic Applications for Emerging Technology

การประยุกต์ใช้งานทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยียุคใหม่

Chair session: ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา (มทร.ล้านนา)

Asst.Prof.Dr.Supakit Kawdungta (RMUTL)

Measuring Technology for S-CURVE Industry

เทคโนโลยีการวัดสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ S-CURVE

Chair Session: ดร.ศริญญา ปะสะกวี (มว.)

Template สำหรับการส่งบทความจากภาคอุตสาหกรรม

  1. Download PDF
  2. Download Doc

Template สำหรับการจัดทำโปสเตอร์ สำหรับบทความจากภาคอุตสาหกรรม

  1. Download PDF
  2. Download Powerpoint template

Electronics Circuit Design and IoT Applications

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน IoT

Chair Session: ผศ.ดร.วินัย ใจกล้า (สจล.)

Asst.Prof.Dr.Winai Jaikla (KMITL)

Innovation for Crime Combating

นวัตกรรมสำหรับการต่อสู้อาชญากรรม

Chair session: – (To be announced)

Applications of Image and Signal Processing for Medical Innovation 4.0

การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณและภาพสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ 4.0

Chair Session: รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (ม.อ.)

Assoc.Prof.Dr.Pornchai Phukpattaranot (PSU)

Advanced Technology for Sustainable Development

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Chair session: ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร (สจล.)

Asst.Prof.Dr.Chanon Warisarn (KMITL)

Advances in Systems and Control Application

ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานระบบและการควบคุม

Chair session: Assoc.Prof.Dr.Peerayot Sanposh (KU)

รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ (มก.)

Applications on Electrical Technology with Industry

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากับภาคอุตสาหกรรม
Chair session: ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว (มทร.พระนคร)

Deep and Machine Learning with Big Data

ข้อมูลขนาดใหญ่กับการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก
Chair Session: รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (มช.)
Assoc.Prof.Dr.Ekkarat Boonchieng (CMU)

Robotics application and AI

การประยุกต์วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

Chair session: รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล (สจล.)
Assoc.Prof.Dr. Somyot Kaitwanitvilai (KMITL)

Other Spacial Topic

รอการ Update เร็วๆนี้

Paper Submission

การส่งบทความ

Online Submission

จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2561 ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งบทความที่นี่
* หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (Extended)

Paper Submission Deadline For Review
ประกาศผลการพิจารณาบทความ

วันที่ 1 เมษายน 2561

Decision Notification
2018/06/26 08:30:00